શિવસૂત્રજાળ – ચિરાગ પટેલ

શિવસૂત્રજાળ – ચિરાગ પટેલ 2020 મે 29

શિવ બજાવે મૃદંગ
જાગે જયઘોષ આદિ
અકાર , ઉકાર, મકાર, ૐકાર
अइउण् ॠऌक्  एओङ् ऐऔच् 
हयवरट् लण्  ञमङणनम्  झभञ् 
घढधष्  जबगडदश्  खफछठथचटतव् 
कपय्  शषसर् हल्  
શક્તિ આપે આકાર નીપજાવે રૂપ અનેક
સૃષ્ટિ રચાઈ, રચાયાં અનંત ઘટ
ઘટ – ઘટ માહે નાદ ઉઠે
જાણે એ પામે શિવસૂત્ર જાળ
“મા”ની કૃપા અપરંપાર

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.