સપ્તપદી – ચિરાગ પટેલ 2019 મે 16

સપ્તપદી – ચિરાગ પટેલ 2019 મે 16

સાત પગલાં
ચાલીને
પામી લીધું
સાત જન્મોનું સગપણ!
સાત વર્ષનાં ત્રેખડા
ગાળ્યાં,
જોયો
સ્નેહનો મહાસાગર!
સાત રંગના સ્વપ્ન
જોઈ
માણી લીધાં
સમસ્ત સુખનાં ઝરણ!
સાત આકાશમાં કલ્પના
વિહરે,
જોઈ
જીવનની વાસ્તવિકતા!
સાત ખંડોમાં વિચરણ
કરી,
મેળવી
ધરાની વાત્સલ્યમયી મૂરત!
સાત ઋષિને
પ્રણમી,
પામી લીધા
અમૃતધારાના આશીર્વાદ!
સાત ફેરાની જ્યોતિમાં
પ્રદીપ્ત
દીપ
અને સાક્ષી
રોશની!

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.