રુદ્ર કોણ છે? – ચિરાગ પટેલ 2018 ડિસેમ્બર 08

રુદ્ર કોણ છે? – ચિરાગ પટેલ 2018 ડિસેમ્બર 08

રુદ્ર કોણ છે?
રુદ્ર ક્ષર છે, જે બધું નાશ પામે છે.
રુદ્ર અક્ષર છે, જે ક્યારેય નાશ નથી પામતું.
રુદ્ર ૐ છે.
રુદ્ર દરેક તારાવિશ્વ, દરેક તારલાં અને દરેક ગ્રહ છે.
સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી, ગુરુ, શનિ, વગેરે રુદ્ર છે.
આખું બ્રહ્માંડ રુદ્ર છે.
રુદ્ર પાંચ તત્વો છે – ભૂમિ, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ.
પાંચેય તત્વો રુદ્રની ભસ્મ છે.
કોઈ તત્વને ઘણું ગરમ કરીને ઠારવાથી જે વધે એ ભસ્મ.
આકાશને ગરમ કરવાથી એની ભસ્મ વાયુ બન્યો.
વાયુને ગરમ કરવાથી એની ભસ્મ અગ્નિ બન્યો.
અગ્નિને ગરમ કરવાથી એની ભસ્મ જળ બન્યું.
જળને ગરમ કરવાથી એની ભસ્મ ભૂમિ બની.
બ્રહ્માંડ અગ્નિરૂપી રૂદ્રથી બન્યું છે.
એ અગ્નિ શાંત થશે એટલે બ્રહ્માંડ નાશ પામશે.

(અથર્વશિર ઉપનિષદ આધારિત)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.