પ્રકૃતિ મહત્તા – ચિરાગ પટેલ

પ્રકૃતિ મહત્તા – ચિરાગ પટેલ 2020 ડિસેમ્બર 28 સોમવાર 5122 માર્ગશીર્ષ શુક્લ 14

સર્જનની પ્રક્રિયાના સ્ફોટ ઝબકે;
કાળનો હવન સઘળું કોળિયો કરે;
રજ્જૂખેંચમાં એક જીતે એક હારે!

સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ કણના જૂથ મંડાતાં,
અવકાશમાં વલોપાત પ્રચંડ શોભતા,
પ્રકૃતિના મહાલયમાં વાયરા વાતા.

અણુ પરમાણુ વીજાણુ ધનાણુ;
જીવાણુ વિષાણુ કીટાણુ કરકાણુ;
મત્સ્ય પશુ પક્ષી સરીસૃપ દાનવ;
કીટ ધન ધાન્ય ફળ ફૂલ દેવ માનવ.

ક્ષણ જ્યાં ખેંચાઈને અટકતી,
જીવન અંકુરમાં સૃષ્ટિ નીખરતી.

એક-એક પળને માયામાં પરોવી,
બ્રહ્મજાળ ગૂંથે “દીપ”ની “રોશની”!

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.