ઇ-વિદ્યાલય

e-Vidyalay Home Page

“>કથન – નિમિષા દલાલ

મૂળ પ્રકાશન – પ્રતિલિપિ પર ….. ( હિન્દી લેખિકા વિણા વત્સલ સિંહની વાર્તા ‘અનિમેષ‘નો ગુજરાતીમાં ભાવાનુવાદ. . ) ટન… ટન…. ટન… ટન.. ટન… ટન બેલના અવાજે બધા જ વિદ્યાર્થીઓ વર્ગમાં પોતપોતાની જગ્યાએ બેસી ગયા. અત્યારે સુભાષ સરનો ક્લાસ હતો. આખી

e-Vidyalay Home Page

“>કથન – નિમિષા દલાલ

મૂળ પ્રકાશન – પ્રતિલિપિ પર ….. ( હિન્દી લેખિકા વિણા વત્સલ સિંહની વાર્તા ‘અનિમેષ‘નો ગુજરાતીમાં ભાવાનુવાદ. . ) ટન… ટન…. ટન… ટન.. ટન… ટન બેલના અવાજે બધા જ વિદ્યાર્થીઓ વર્ગમાં પોતપોતાની જગ્યાએ બેસી ગયા. અત્યારે સુભાષ સરનો ક્લાસ હતો. આખી

Print Friendly, PDF & Email