કોડિંગ અને ટેક્નોલોજી શીખો/જાણો ગુજરાતીમાં

https://www.facebook.com/groups/codingingujarati

મિત્રો મિત્રો એક નવું અભિયાન
કોડિંગ અને ટેક્નોલોજી શીખો/જાણો ગુજરાતીમાં
પ્રતિ અઠવાડિયું એક લાઈવ ઇવેન્ટથી હું શીખવવાનું શરુ કરીશ. કોઈ પણ આયુની વ્યક્તિ/બાળકો જોડાઈ શકે છે.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.