આપણો શબ્દવૈભવ

આપણો શબ્દવૈભવ (from What’s app forward) લોચન :-ચક્ષુ, આંખ, નયન, નેણ, દગ, નેત્ર, આંખ્ય, ઈક્ષણ , લિપ્સા, ચાક્ષુસ, આર્ક્ષ,નેન અવાજ :-રવ, ધ્વની, નિનાદ, શોર, ઘોઘાટ, ઘોષ, સ્વર, બૂમ, વિરાવ,કલરવ,કિલ્લોલ,શબ્દ,સૂર,કંઠ,નાદ આકાશ :- વ્યોમ, નભ, અંબર, આભ, ગગન, અંતરિક્ષ, અવકાશ, આસમાન, ગયણ, સુરપથ,વિતાન, નભસિલ,ફલક રજની :-રાત્રિ, નિશા, ક્ષિપા, શર્વરી, યામિની , વિભાવરી, નિશીથ, ઘોરા, દોષા, ત્રિયામા,રાત સાગર अतिरिक्त Read More

Greatness of Sanskrut

#sanskrut #संस्कृत“”‘GREATNESS OF SANSKRIT”” *Sanskrit, a Magical Language.* 1. There is no need of particular sentence structure for Sanskrit.Like, In English:- Subject + Verb + ObjectEx:- I am writing an answer. But in Sanskrit, there is no need for particular structure. अहं उत्तरम् लिखामि ( I am writing an Answer. )लिखामि अहं उत्तरम् ( I am writing अतिरिक्त Read More

tips

Ants Problem: Keep the skin of cucumbers near the place or ant hole. To get pure and clean ice: Boil water first before freezing. To make the mirror shine: Clean with spirit To remove chewing gum from clothes: Keep the cloth in the freezer for an hour. To whiten white clothes Soak white clothes in अतिरिक्त Read More