Patel406210322-004

અંતર પ્રવાસ – ચિરાગ પટેલ Journey to the center of “I” – Chirag Patel December 28, 2011

અંતર પ્રવાસ – ચિરાગ પટેલ ડીસેમ્બર ૨૮, ૨૦૧૧

હૃદયના કોઈ કોણે વિચારોને અંકુરિત કરી,
ક્યારેક હું નીકળી પડ્યો એકલતા ઓઢી.

આ ધરતી, આ નદી, આ પહાડ, આ વનરાજી,
આ આકાશ, આ અલ્લડ પવન; પ્રશ્નો પૂછે મને.
હું નથી મારામાં અને નથી આ વિશ્વમાં ક્યાંય,
તો કોણ, કેવું અને ક્યારથી અહી પડઘાતું?

આ સૂરજ, આ ચાંદો, આ તારકવૃંદ, આ નિહારિકા,
આ નક્ષત્ર; જોઈ રહેતા મને વિસ્ફારિત નયને.
નથી કોઈ મારું અને નથી હું કોઈનો,
તો શીદને આ સૃષ્ટિમાં હું અમથો ઉગ્યો?

આ ગ્રંથભંડાર, આ અર્થવિસ્તાર, આ જપ-તપ,
આ ધ્યાન; ઢંઢોળીને મારા ઘેનને હચમચાવતા.
નથી કશાયનો અંત અને નથી કોઈ શરૂઆત,
તો કેમ રહું લીન હું મારા અંતર પ્રવાસમાં?
એક દિવસ અચાનક તું આવી મળી સૂનકારમાં,
પ્રિયા, પ્રકાશ ઉમટ્યો દશે દિશાનો અને હું ગૂમ.
દેખાઈ માત્ર તું, પ્રેમ મગ્ન, ભક્તિ લીન, વ્હાલી,
અને ઘનીભૂત ઈશ્વર તારા પડછાયામાં સાકાર.

મારું વિશ્વ મને મળી ગયું, સમજાઈ ગયું સઘળું,
તું છે તો હું છું અને હું છું તો તું છે ચોક્કસ.
આપણે છીએ તો છે આ વિશ્વ અને છે ઈશ્વર,
અને તો જ છે આ ખેલ બધા ભાત-ભાતના.
દોરીસંચાર એનો જ બધો અને આપણે રમકડાં,
કોઈ વાર દોરી આપણે ખેચી પણ રાખીએ,
અને કોઈ વાર આપી દઈએ ઢીલ.
સમજાય છે મને હવે દ્વૈત અને અદ્વૈત,
વળી, વિશિષ્ટાદ્વૈત પણ પીછાણ્યું મેં એમા.
તારો પ્રેમ, તારી ભક્તિ, તારો વિશ્વાસ,
તારો સાથ; પછી શાથી રહું હું અધૂરો?

Journey to the center of “I” – Chirag Patel December 28, 2011

At unknown time, started my journey wearing solitude
With some thoughts sprung from some corner of heart.

This soil, this river, this hill, this vegetation, this sky,
This breeze; kept asking me.
I am not within and I am not outside in this world.
Who else was echoing here then? How long? Why?

This sun, this moon, this galaxy, these nebulae,
These constellations; kept looking at me puzzled.
Nobody is mine and I am for nobody.
Why did I rise in this world unnecessarily then?

These books, this outstretching of words, this penance,
This meditation; kept shaking my sleep.
There is no end and there is no beginning.
Why did I start journey towards inner self then?

All of a sudden, you came to this vacuum one day.
Sweetheart, dazzling light filled all directions and I disappeared.
Only you were seen, love bound, devotional, adorable;
And God materialized in your shadow.

I found my world, I knew everything then.
I exist if you do and you exist if I do for sure.
If we exist, this world does and so does God.
And hence, this play with myriad hues exists.
That is what controls everything and puppets are we.
Sometimes, we pull the strings;
And sometimes, we let them loose.

Now, I know duality, non-duality and special duality.

Your love, your devotion, your faith, your company,
For me; how would I be incomplete then?

Patel406210322-004

Grow like a flower forever

Grow like a flower forever – Chirag Patel

Take care of your health. Yes. Why not. But, how?

Some simple tips:
1. Eat whenever you want to (I am not kidding).
2. Eat whatever you like (Have I gone mad?).
3. Eat enjoying every bite and chew as many times as you can (now, you are talking).
4. Stop eating when your stomach says you are full (sure, you are not fool).
5. Do light aerobics for 15 minutes everyday.
6. Take as much slow and as much deep as possible breaths, atleast 5 such breathes everyday.

And, enjoy your healthy life.

Patel406210322-004

Color a file type with VIM

I am using gVim 8.0 for Windows. You can copy log.vim to C:\Program Files (x86)\Vim\vim80\syntax folder. You can add following lines to C:\Program Files (x86)\Vim\vim80\filetype.vim file (usually in alphabetical order listing):

” Log
au BufNewFile,BufRead *.log setf log

———- content of log.vim —————–
” Vim syntax file
” Language: Log file
” Maintainer: Chirag Patel
” Latest Revision: 08 August 2017

if exists(“b:current_syntax”)
finish
endif

:syn keyword logError CRI Error Exception FAILED Failed failed error aborted
:syn keyword logWarning WRN warning Warning Stopped
:syn keyword logInfo INF
:syn keyword logDebug DBG

hi def logError guibg=red guifg=white
hi def logWarning guibg=yellow guifg=black

Patel406210322-004

aatmapoojopanishad – Chirag Patel July 04, 2017

aatmapoojopanishad – Chirag Patel July 04, 2017

Thinking continuously about soul (aatmaa) is God’s meditation (dhyaana).

Ending of all karma is God’s invocation (aavaahana).

Eternal knowledge is God’s seat (aasana).

Being eager about soul always is washing God’s holy lotus feet (paadya).

Keeping soul in mind is washing God’s holy lotus hands (arghya).

Constant light of soul is offering water to God to drink (aachamana).

Attaining the best is bathing God (snaana).

Stopping sense of whole visible world is offering incense to God (gandha).

Special vision or understanding is offering rice to God (akshata).

Light of consciousness is offering flower to God (pushpa).

Union of soul with the sun is offering lamp to God (deepaka).

Union with full moon’s elixir is offering food to God (naivedya).

Soul’s uniform mobility is circumambulation of God (pradakshiNaa).

Soul’s being one with super consciousness (brahman) is bowing to God (naman).

Maintaining silence is God’s praise (stuti).

Always be content or satisfied is God’s departure (visarjana).

The above steps are path to moksha or liberation of eternal birth-death cycles.

Patel406210322-004

Geography from Purana – Chirag Patel July 02, 2017

Geography from Purana – Chirag Patel July 02, 2017

In ancient puranic texts, we find references to geographical terrains. Also, puranas mention different worlds.

Jambu Dvipa – salty ocean
Plaksha Dvipa – sugarcane juice ocean
Shaalmali Dvipa – alcoholic wine ocean
Kusha Dvipa – ghee ocean
Kauncha Dvipa – milk ocean
Shaaka Dvipa – curd ocean
Pushkara Dvipa – drinkable water ocean

Map of Jambu Dvipa:

Shrungavan – Kuru varsha
Shveta – Hiranmaya varsha
Nila – Ramyaka varsha
Ketumaala – Malyaavat :: Ilaa :: Meru :: Vruta :: Gandhamaadan – Bhadraashva
Nishaadha – Hari varsha
Hemkuta – Kinpurusha varsha
Himaalaya – Bhaarata varsha

7 Upper lokas (worlds):

Mrutyu – humans
Bhuvar – Evil gods
Svarga – Demi gods
Mahar – Aryamaa, pitru (passed away ancestors)
Jana – rushis, Bhrugu etc
Tapa – rushis, Bhrugu etc
Satya – Brahmaa

7 Lower lokas (worlds):

Atal – daitya (demons)
Vitala – demons
Sutala – demons
Talaatala – nishaachara (nocturnal animals)
Mahaatala – nocturnal animals
Rasaatala – nocturnal animals
Paataala – sarpa (snakes)

Patel406210322-004

One syllable Gujarati words

કાન – kaan – Ear
આંખ – aaKh – Eye
નાક – naak – Nose
હાથ – haaTh – Hand
પગ – pag – Foot
પેટ – peT – Stomach
જીભ – jeeBh – Tongue
દાંત – daat – Tooth
વાળ – vaaL – Hair
નખ – naKh – Nail
ગાલ – gaal – Cheek
હોઠ – hoTH – Lips
ટાલ – Taal – Skull without hair

ગાય – gaay – Cow
ભૂન્ડ – BhoonD – Pig
મોર – mor – Peacock
વાઘ – vaaGh – Tiger
ભેંસ – Bhes – Buffalo
સાપ – saap – Snake
ઊંટ – ooT – Camel
હન્સ – hans – Swan

ઘાસ – Ghaas – grass
ફૂલ – fool – Flower
ઝાડ – JhaaD – Tree
છોડ – CHoD – Plant
વેલ – vel – Vine
વાંસ – vaas – Bamboo
ડાળ – DaaL – Branch
થડ – ThaD – Trunk/Stem
મૂળ – mooL – Root
પાન – paan – Leaf
ફળ – faL – Fruit
બી – bee – Seed

જો – jo – See
ખા – Khaa – Eat
ચાલ – Chaal – Walk
ચલ – Chal – Come
જા – jaa – Go
દોડ – doD – Run
હસ – has – Smile
રડ – raD – Cry
આપ – aap – Give
લે – le – Take
વાંચ – vaaCh – Read
લખ – laKh – Write
ચાખ – ChaaKh – Taste
સૂંઘ – sunGh – Smell
ગન્ધ – ganDh – Odor
વાસ – vaas – Smell
છોડ – ChoD – Leave
હા – haa – Yes
ના – naa – No
બોલ – bol – Speak
રમ – ram – Play
માર – maar – Hit
હાર – haar – Lose
જીત – jeet – Win
ભાગ – Bhaag – Run
ઊઠ – ooTH – Wake up/Stand up
બેસ – bes – Sit
ઊન્ઘ – oonGh – Sleep

મા – maa – Mom
બા – baa – Grandma
ઘર – Ghar – House
પૂલ – pool – Bridge
તોપ – top – Gun
ગામ – gaam – Village
આગ – aag – Fire

બૂટ – booT – Shoes
શર્ટ – SharT – Shirt
પેન્ટ – penT – Pant
પીન – pin – Hairpin
ફ્રોક – frok – Frock
હાર – haar – Garland

ભાત – Bhaat – Rice
ઘઉં – Ghau – Wheat
શાક – Shaak – Vegetables
શીન્ગ – Shing – Beans
દાળ – daaL – Grams
ચા – Chaa – Tea
દૂધ – dooDh – Milk
ઘી – Ghee – Clarified Butter
તેલ – tel – Oil
ગોળ – goL – Jaggery
ખાન્ડ – KhaanD – Sugar

એક – ek – One
બે – be – Two
ત્રણ – traN – Three
ચાર – Chaar – Four
પાંચ – paaCh – Five
છ – CH – Six
સાત – saat – Seven
આઠ – aaTH – Eight
નવ – nav – Nine
દશ – daSh – Ten
વીસ – vis – Twenty
ત્રીસ – tris – Thirty
સો – so – Hundred
લાખ – laaKh – 100,000

Patel406210322-004

Indians in last 100 years – Chirag Patel

List of notable scientist/mathematicians in last 100 years from India who studied in India till master’s degree and worked mostly in India to achieve their feat:

1) Mahindra Agrawal – PhD from Kanpur – AKS primality test in mathematics – worked in India only
2) Sam pitroda – masters from Vadodara – inventor of digital diary and more than 100 telecom patents – worked in USA and then India only
3) Jayant Narlikar – masters from Varanasi – steady state theory, gravity theory – worked in UK and then India only
4) V Bappu – masters from Chennai – Wilson Bappu effect, astronomical discoveries – worked in USA and then India only
5) Y subbarao – masters from Hyderabad – first tetracycline
6) Salim Ali – masters from Mumbai – ornithology (birds) – worked in India only
7) KR Rao – masters from Chennai – many inventions in nuclear physics – worked in India only
8) PC Mahalanobis – undergraduate from Kolkata – statistical theory, survey, anthropology – worked in UK and then in India only
9) GN Ramachandran – masters from Bengaluru – molecular biology, crystallography – worked in India only
10) Harish Chandra – masters from Mumbai – discrete series, philosophical aspect of mathematics – brief work in India
11) Ganapathy Thanikaimoni – masters from Chennai – fossil and modern pollen morphology – worked in India only
12) APJ Abdul Kalam – masters from Chennai – indigenous missile system – worked in India only
13) Anil Kakodkar – masters from Mumbai – Indigenous nuclear explosions, heavy water reactor – worked in India only
14) Vikram Sarabhai – masters from Bengaluru – cosmic rays – worked in India only
15) S Chandrashekhar – masters from Chennai – chadrashekhar limit, Brownian motion, sunlit sky polarization – worked in USA only
16) G Sudarshan – masters from Chennai – explained weak force, quantum optics – worked in USA mostly and some in India
17) Satyendranath Bose – masters from Kolkata – Fifth state of element (Bose-Einstein theory), black body radiation – worked in India only
18) M Visvesvaraya – masters from Bengaluru – steel doors to protect wastage of water dam – worked in India only
19) Meghnad Saha – masters from Kolkata – ionization formula, spectral line – worked in India only
20) Jagdish Chandra Bose – masters from Kolkata – wireless communication, life in plants – worked in India only
21) Homi Bhabha – masters from Mumbai – electron shower, meson discovery – worked in UK and then India only
22) CV Raman – masters from Chennai – raman effect scattering of lights – worked in India only

The list is growing for ever. Please share if you know a distinguished personality a mention here.

Patel406210322-004

Being Indian – Chirag Patel

Being Indian – Chirag Patel December 10, 2014

Last week, during lunch at my office cafeteria, I was discussing Indian and Chinese cultures with some colleagues of Chinese origin. It was formal discussion from food to clothes to languages. All of a sudden, one colleague asked me, “What is it being Indian?” and wore curiosity in her black curved eyes. I paused for seconds and told myself with audible sound, “Wait a minute! That’s my religion!”

That small statement evolved ocean of thoughts into me whole day. I kept thinking and now my pen (err keyboard) collaborated with paper (computer screen, ha); so I am here to stir thoughts into your calm lake of mind.

As world knows today the country named India is derived from Indus which is Greek version of name Hindu given by Persians. Hindu is again derived from Sindhu – a river in Northern part of India. Sindhu is a Sanskrut word meaning Ocean. Sindhu is a big ocean-like river. Persians used to call the land dwellers – Hindoo. So, Indus or Hindu has geographical reference in the name. Some Arabic people call India – Hindustan which literally means place of Hindus!

That term later on being used by Britishers as the word for a religion under umbrella of which sprung hundreds of sects. So, “hindu” or for that matter “India” signifies religion. Britishers and to some extent natives used that term quite significantly to differentiate themselves from Muslims and Christians.

Ok, these are all western names or foreign names given to India. So, what would native people call this land? There was ancient emperor named Bharat who ruled majority of geographical land which is India in present times. So, this land was known as “Bharat” – land ruled by emperor Bharat! Bharat has meaning in Sanskrut as the place where people seek Brahman or God. So, name “Bharat” signifies spirituality irrespective of religion.

Constitution of India effective since 1950 January 26 officially considers two versions of name of the country – 1) Republic of India 2) Bharat. In modern India, secular India, people proudly proclaim being part of India or Hindustan. But, they ignorantly forget the name Bharat!
Now, let us take a look at harder aspect of being an Indian. We so far have glanced at the name of the country. Now, let us dare signify “being an Indian” part of it. Let us ordinary mortals sneer at the terms.

India is a country personified celestial beauty! Look at geographical rendition of Nature’s poetry! Thin neck, broad and protruding chest, long legs, open arms! When this beauty is laid on Mother Earth, she is divided in 29 states and 7 union territories. The beauty speaks in 22 official languages. Majority of states have their own official language, different cultural heritage, different clothing style, different food, and different look of habitats, different flora and fauna, different geography, different festivals. Many have different calendar systems. If you talk to two people from adjoining states, you have countless clues to find differences between them. Many a times, they seem to be from different countries. They have different dance traditions, different sculptor styles, and different architects.

An outsider is definitely at a loss to identifying common features among Indians. Do they speak the same language? No. Do they wear the same clothes traditionally? No. Do they have similar cuisine? No. Do they practice the same religious faith? No. Do they look similar? May be. Do they have the same cultural context? May be. Do they tolerate people from different states (forget countries)? I want to say YES here. But, blunt NO! I got it. They have different language. But, do they write the same script? Nooo.

What happened to that image of celestial beauty named India? So, let us explore some common factors that bind all Indians together irrespective of race(?), religion(?), gender and financial status(!).

All Indians know or speak national language Hindi and British legacy language English. All Indians follow one constitution. All Indians consider Bhagavad Gita as Holy book. All Indians consider river Ganga sacred. All Indians know Himalaya as sacred place and have high esteem for Mount Kailas. All Indians use spices or herbs in what they consume daily. All Indians have some faith in Ayurveda. All Indians know Amitabh Bachchan, Rajanikant and Sachin Tendulkar. All Indians consider Mahatma Gandhi as mentor of the nation. All Indians believe that corruption is inevitable. All Indians have a check list of places to visit. All Indians want India to be number one nation in the world. All Indians claim to have wisdom of life and would like to expand their knowledge territory to intrude into others’. All Indians know Yoga and Pranayama up to some extent and practice it knowingly or unknowingly. All Indians find root of what they speak into ancient language Sanskrut.

So, from ancient history known to the world today, concept of one land geographically known as “Bharat” existed in Indian psyche. Even tho there are 33 million Gods and Goddesses, all Indians believe in one supreme consciousness and consider these celestial forms of Gods and Goddesses as different paths leading them to Moksha or Nirvana or Mukti or union with Supreme Soul. Indians have affinity towards four vedas – Rugveda, Samaveda, Yajurveda, and Atharvaveda. Indians consider Bhagvad Gita as esteemed doctrine for religious, spiritual and daily practice. Lotus is national flower as well as spiritual emblem. Peacock and tiger also are national symbols and pride. All these concepts bind all of us Indians together. Sutre mani gana iv as Gita proclaimed – all beads inter-woven to same thread!

Can we negate the fact that Vedic culture and Hindu way of living life are real identities of India? Can all Indians following different religions value that?

Patel406210322-004

Most innovative company CEOs – Chirag Patel

Based on the list from http://www.forbes.com/innovative-companies/list/ 2014 for 100 companies, I checked CEO educational background. I could not find accurate information for some. This list is 99% accurate tho.

Here’s the spreadsheet: 150314_ceo_inno

Interesting facts from this analysis:

32 – undergraduate work in Engineering or Science
40 – undergraduate work in business, finance, accounting or marketing
4 – undergraduate work in pharmacy or medicine
15 – undergraduate work in Law, History, Philosophy etc

11 – master’s in engineering or science
36 – MBA
3 – MD

Total 41 bachelor’s, 44 master’s, 3 PhD

One more myth buster: 11 have Engineering + MBA track and 21 have Business/Accounting/Finance + MBA track.

Patel406210322-004

avadhootopanishad

avadhootopanishad

This upanishad is from kruShNa yajurveda. Bhagavaan dattaatreya answered saankruti’s curiosity and thus this upanishad is born.

aum saha naavavatu. saha nau bhunaktu. saha viryam karavaavahai. tejasvinaavadheetamastu maa vidviShaavahai. aum shaanti shaanti shaantihi.

(God) protect both of us (guru and disciple). Nourish us together. We both gather power together. Our knowledge be brightened. We never envy each other. Peace, peace and peace. [shaantipaaThaha]

Meaning of avadhootam: ‘a’ signifies akshara – indestructible brahman , ‘va’ signifies vareNyam respected, ‘dhoo’ signifies dhoortam false worldly bondage, ‘ta’ signifies tattvamasyaadi – that is you – feelings. So, a person with all these four qualities is called avadhootam. [1-2]

avadhoota does not believe in worldly social divisions and casts. [3]

S/he has beloved brahman as head, joy as right side, cheerfulness as left side and bliss as center aatman (soul). [4]

Only sacrifice or leaving everything behind brings immortality. [6]

avadhoota is continuously focused on aatman and that is his/her ashvamedha yajna (horse sacrificing fire ceremony). S/he offers all outward/inward energy channels to super consciousness. This is mahaa yajna or mahaa yoga. [7]

Sun extracts all types of chemicals but is not affected by those. Similarly, yogi is not affected by any worldly deeds – right or wrong. S/he remains calm in any condition. [9-10]

I (dattaatreya) do not do any worldly activities. I do not do any dhyaanam or nididhyaasanam (final step of mukti (liberation)). [12-19]

Humans behave as humans because of their habits and attachment. Until past karmas to be experienced by present body are destroyed, one cannot be free from that attachment. [20-21]

When mind is disturbed, intellect becomes unstable. One needs samaadhi in that condition. [23]

avadhoota never does any karma even though his/her body keeps doing prayers, mind keeps meditating. S/he is only an observer of karmas. [29]

Only om (brahman) is the truth and only truth. That is upanishad (teaching). [36]